Nowosolski Dom Kultury to nie tylko miejsce spotkań, koncertów i projekcji filmowych oraz zajęć dla dzieci i dorosłych, ale przede wszystkim ludzie.

 

Historia NDK  Rewitalizacja   Deklaracja dostępności       RODO 

kadra zarządzająca

Krzysztof Piotrowiak

dyrektor

+48 790 779 015

dyrektor@remove-this.ndk.com.pl

Anna Gawron

główna księgowa

+48 790 779 015

ksiegowosc@ndk.com.pl

Nasza kadra

Współpracownicy

Historia ośrodka

Budynek obecnego Nowosolskiego Domu Kultury wzniesiono na początku XX wieku. Po II wojnie światowej pomieszczenia zaadaptowano na działalność kulturalno-oświatową. W latach 2014-15 budynki zrewitalizowano z dobudowaniem sali konferencyjno-usługowej, sali baletowej, łącznika komunikacyjnego oraz części administracyjnej.

Z dnia na dzień powiększał się majątek „placówki kulturalno-oświatowej". W 1957 roku zostało uruchomione kino „Ustronie” (później kino „Dozamet”, a od początku lat 90 kino „Hollywood”), a z książek ofiarowanych przez mieszkańców Nowej Soli utworzona zostaje pierwsza biblioteka, która dostępna była dla całej społeczności Nowej Soli. 
Prężna działalność doprowadziła do tego, że w latach 60-tych placówka pod nazwą Dom Kultury „Dozamet” stała się dużym ośrodkiem kulturalno-oświatowym skupiając entuzjastów kultury. Dom Kultury w tym czasie staje się jednym z najlepszych ośrodków w rankingach Związku Zawodowego Metalowców w Polsce.

Prężna działalność doprowadziła do tego, że w latach 60-tych placówka pod nazwą Dom Kultury „Dozamet” stała się dużym ośrodkiem kulturalno-oświatowym skupiając entuzjastów kultury. Dom Kultury w tym czasie staje się jednym z najlepszych ośrodków w rankingach Związku Zawodowego Metalowców w Polsce.
Dom Kultury w tym okresie otrzymuje wiele wyróżnień na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego za działalność między innymi orkiestry dętej, biblioteki, zespołu estradowego i tanecznego, plastyków i fotografików w eliminacjach regionalnych i Związków Zawodowych Metalowców.

W 1968 roku nastąpiła przerwa w działalności estradowej Zakładowego Domu Kultury - prowadzono wówczas remont obiektu. Przebudowano salę kinową, przystosowując ją do potrzeb imprez widowiskowo-rozrywkowych. Wymieniono aparaturę kinową oraz odświeżono ekran. Powstała poradnia kulturalno-oświatowa, urządzono pracownię plastyczną, oraz pomieszczenia na potrzeby zakładowej orkiestry dętej oraz innych zespołów muzycznych. Dobudowano również skrzydło w którym siedzibę znalazł Klub Techniki i Racjonalizacji, a także Cafe Dozamet. 

W 1995 roku Zakładowy Dom Kultury DOZAMET został zlikwidowany. Budynki zostały przejęte przez władze miejskie, które w 1998 roku ulokowały w nich Nowosolski Dom Kultury.

8 marca 2016 odbyła się pierwsza projekcja filmu w kinie Europa. W ramach rewitalizacji zakupiony został laserowy projektor NEC NC1100L z nakładką polaryzacyjną pozwalającą na projekcje filmów 3D, zainstalowano system dźwięku przestrzennego Dolby Digital 7.1.

Rewitalizacja obszaru NDK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektów w ramach działania 4.3 LRPO. Projekt NDK (RPLB.04.03.0008-001/13) zajął na liście rankingowej jedną z najwyżej ocenionych pozycji.

 • rewitalizacja i rozbudowa budynków
 • przebudowa i aranżacja sali widowiskowej
 • zakup wyposażenia
 • zagospodarowanie terenu
 • przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli” zakres robót budowlanych obejmował prace rozbiórkowe oraz roboty ogólnobudowlane w budynku głównym i gospodarczym.

Wymienione zostały instalacje sanitarne, elektryczne, elektroakustyczne, teletechniczne i oddymiania. Zmieniono elewacje budynków, przebudowano salę widowiskową wraz z aranżacją jej wnętrza, zakupem foteli oraz sprzętu do projekcji kinowych. Dobudowano łączniki komunikacyjne oraz budynki z przeznaczeniem na salę konferencyjno-usługową,  salę baletową oraz część administracyjną. Dzięki instalacji dźwigu osobowego oraz budowie wewnętrznych pochylni niwelujących różnicę poziomów posadzek w poszczególnych częściach budynek został w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zakupiono podstawowe wyposażenie obiektu niezbędne do pełnienia zaprojektowanych funkcji NDK (technologię sceny, sprzęt elektro-akustyczny, meble, sprzęt komputerowy, piec ceramiczny, cyfrowy sprzęt do projekcji kinowych).  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Nowosolski Dom Kultury w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-06.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

- na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,

- elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

- nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

- zwiększając rozmiar elementów strony internetowej następuje utrata jej zawartości lub funkcjonalności,

- na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

- na stronie nie ma możliwości zlokalizowania jej podstron na kilka sposobów.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Pietruszewski, pietruszewski@ndk.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 790 779 015. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 1. Wszystkie wejścia do budynku znajdują się na parterze z poziomu chodników. Niwelowanie różnicy poziomów pomiędzy poszczególnymi częściami budynku na parterze i piętrze dzięki pochylniom (trwałe wylewki betonowe z okładzinami z gresu i kamienia). W sali widowiskowo-kinowej z prawej strony środkowej części widowni wydzielono miejsca dla czterech osób poruszających się na wózkach. W budynku znajduje się winda (dźwig osobowy) umożliwiający przemieszczanie pomiędzy piętrami. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób z dysfunkcją narządu ruchu (szerokości drzwi, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach).

 2. Obiekt posiada toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (hol główny na parterze, korytarz I piętro).

 3. Dźwig osobowy z głosowymi komunikatami informacyjnymi i oznaczeniami w alfabecie Brajla na pulpicie sterowniczym. Drzwi windy zamykają i otwierają się automatycznie. Elementy sterowania i przywołania znajdują się na wysokości umożliwiającej obsługę osobom poruszającym się na wózkach.

 4. Na parkingu wewnętrznym NDK wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane bezpośrednio przy wejściu głównym od ul. J. Piłsudskiego.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 6. W Nowosolskim Domu Kultury nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

Dom Kultury nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 poprawenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony danych osobowych danych w związku z zanieczyszczaniem danych i danych w poręczeniu, takie jak takie
oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie),
publ. Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Nowosolski Dom Kultury w Nowej Soli przy ulicy
Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól, tel. 790 779 015.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Panem Rafałem Jedyńskim pod adresem e-mail: kancelaria@kancelariajedynski.pl pisemnie na
Administratora.
3. Pani / Pana dane osobowe potępione w celu spełnienia wymagań prawnych ciążących na
administratorze z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani / Pana dane osobowe willane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
sesji okresów specyficzne w przepisach szczególnych, w tym przepisach
archiwalnych.
5. Pani / Pana dane nie będą traktowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie podlegać
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 aktualnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6. Pani / Pana dane osobowe nie będą płatne poza Europejskim obszarem gospodarczym (
obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z zarządzaniem danych Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do kontroli skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Pani / dane dane mogą zostać przekazane państwa prawa na podstawie umowy
powierzenia danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

Polityka prywatności

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane
Tylko niezbędne