20.04.2021
Poszukiwany pracownik obsługi technicznej tzw. „złota rączka”

Pracownik obsługi technicznej - "złota rączka"

 • DYREKTORNOWOSOLSKIEGO DOMU KULTURY W NOWEJ SOLI ogłasza nabórna wolne stanowisko
 •  
 • PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ - KONSERWATOR
 •  
 •  
 • Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: minimum zawodowe,

 • umiejętność wykonywania drobnych napraw (stolarskich, malarskich) tzw. „złota rączka”,

 • współdziałanie przy wykonywaniu drobnych prac remontowych,

 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,

 • niekaralność,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 •  
 • Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność odpowiedzialność, samodzielność, bezstronność, komunikatywność,

cechy osobowości takie jak: dokładność, sumienność, terminowość, dobra organizacja pracy, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista.

odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 •  
 • Zakres wykonywanych zadań:

bieżąca obsługa obiektu, nadzór i kontrola urządzeń i instalacji technicznych, sygnalizowanie o problemach technicznych,

bieżące naprawy,

utrzymywanie porządku w obrębie podległych instalacji, urządzeń i pomieszczeń,

utrzymanie zieleni, porządku i prace porządkowe na zewnątrz budynku,

rozklejenie plakatów, dbanie o estetykę wyklejonych plakatów i urządzeń ogłoszeniowych.

 •  
 • Niezbędne dokumenty:

list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

życiorys – CV – własnoręcznie podpisany,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kwestionariusz osobowy wraz z numerem telefonu (załącznik),

kopie dokumentów dotyczących stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.)

zgoda zawierająca klauzulę uprawniającą do przetwarzania danych osobowych kandydata w celach rekrutacyjnych, w brzmieniu:

 •  
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 •  

 • Wszystkie oświadczenia, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące na wolne stanowisko.

 •  

 • Termin i miejsce składania dokumentów

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy kierować w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRACOWNIK - KONSERWATOR w terminie do 30.04.2021 roku do godz. 12.00 na adres:

 • Nowosolski Dom Kultury

 • ul. J. Piłsudskiego 49

 • 67-100 Nowa Sól

 •  

 • Inne

 • Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:

I etap – weryfikacja dokumentów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 •  

 • Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną wybrane osoby, których aplikacje będą:

złożone w wskazanej formie i terminie,

zawierające wymaganą dokumentację,

nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.

 •  

 • Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Dyrektor NDK w Nowej Soli, tel. 68 387 90 15

 •  

 • Nowa Sól, 2021.04.20

 •  

 •  

 •  

 • Klauzula informacyjna

 • W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest Nowosolski Dom Kultury w Nowej Soli przy ulicy Józefa Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 90 15.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

 3. z Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 4. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

 5. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

 7. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.

 10. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.


Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy